İşyeri Tescil ve E-Sigorta Servisi

Servisin görevleri;

1)Sigortalı tescili, genel sağlık sigortalısı tescili, sigortalılığı sona erdirme, işyeri tescili, işyeri durum değişikliği ve prim tahakkuku işlemlerinin e-bildirge ile yapılabilmesi için 5510 sayılı Kanun kapsamındaki gerçek veya tüzel kişilerin şifre başvurularının alınması ve sözleşme yapılması, bilgi işlem kanalı ile oluşturulan şifrelerin verilmesi veya iptal edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

2)Hak ediş ödemelerine esas borcun olup olmadığının görüntülenebilmesi amacıyla yetki başvurularını değerlendirerek gerekli kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

3)5510 sayılı Kanun kapsamındaki işyerleri adına, işverenler veya işveren vekillerince Kuruma yapılan tescil talepleri ile ticaret sicil memurluklarınca yapılan bildirimlerin alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

4)Alınan talep doğrultusunda işyeri tescili işlemlerinin yürütülmesi, mahkeme kararı, belediyeler ve kamu idareleri tarafından düzenlenen belgeler, müfettiş raporu ya da sosyal güvenlik kontrol memuru raporu ile kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilen işyerlerinin tescil ve gerekli diğer işlemlerinin resen başlatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

5)İşyerleri için iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin dereceleme işlemlerinin prim tahakkuk ve tahsilât servisince gerçekleştirilmesinden sonra tescil kaydına veri girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.

6)İşyerinin tehlike sınıfı ve derecesinin ilgiliye bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

7)İşyerleri için Kurumca verilen işyeri sicil numarası ile iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin dereceleme işlemlerini yürütmek.

8)İşyerinin tesciline ilişkin olarak işverene tebliğ edilen tescil bilgilerine yapılan itirazların alınması ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

9)Şüpheli tescil taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

10)İşyerlerinin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması, isim, unvan ve adres değişiklikleri, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması, devri, intikali, nakli, kapanması, terki, tasfiyesi ve tescilinin iptali taleplerinin, 5510 sayılı Kanuna uygun olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

11)İşin tehlike sınıfı ve derecesine yapılan itirazların İşkolu Kodu İtiraz Komisyonuna intikal ettirilmesi ve Komisyonda alınan kararın ilgililere tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

12)İşyeri tescili ya da durum değişikliğinden kaynaklanan idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmesi, itirazların İdari Para Cezası İtiraz Komisyonunda incelenmesi işlemlerini yürütmek.

13)Kayıt dışı istihdamla mücadele servisince tescilsiz olarak tespit edilen işyerlerinin tescil işlemlerini yürütmek.

14)İhale konusu işe ait işyeri sicil numarasını ve diğer bilgilerin ilgili idareye bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

15)e-borcu yoktur aktivasyon işlemlerini yürütmek.

16)İşyeri dosyalarının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış ve iz işlemlerini yürütmek.

17)Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek

İŞYERİ TESCİL VE E-SİGORTA SERVİSİ


GÜLBİN RİFAİOĞLU (SERVİS SORUMLUSU)
MAİL: grifaioglu@sgk.gov.tr  TELEFON: 0 326 227 62 34  DAHİLİ:1192
ADRES:Kışlasaray Mah.Saray Cad.N.19 Antakya/HATAY  FAKS: 0 326 227 62 37